2016

Aditya Pathak

Ajinkya Mukherjee

Akash Thakur

Anirudh Prasad

Anurag Krishnan

Arya Adwani

Aryan Gupta

Ashita Kataria

Chetan Rajan

Dhananjay Thakkar

Dhyana Patel

Gaurav Aditya

Granth Vazirani

Jeet Tanna

Kundan Singh

Manik Khanna

Niraj Harjani

Prachiti Paranjpe

Pratham Goradia

Ria Mutha

Ritika Kumar

Ronak Jain

Saumya Gattani

Shabad Bijulkumar Palakkal

Sunil Pingale

Tanisha Surana

Utkarsh Sanghvi

Viral Shah

Call Now